Bus timetable routes

Friday 12/10/2018 & Monday 15/10/2018

«D. Plakentias»  metro station – METROPOLITAN EXPO:

10.00, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45,

19:30.

METROPOLITAN EXPO - «D. Plakentias»  metro station:

12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15 & 20:30

Saturday 13/10/2018 & Sunday 14/10/2018

«D. Plakentias»  metro station – METROPOLITAN EXPO:

09.00, 09:45, 10;30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15,

18:00, 18:45, 19:30.

METROPOLITAN EXPO - «D. Plakentias»  metro station:

11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15 & 20:30

 

Bus timetable routes will be executed every 45 minutes daily.